COUSERS, CERTIFICATES
(Kurzy, školení, osvědčení)


 

 • cource "Agreements, agreement register, most commonly used agreement types" (CPI, VSB - Technical University of Ostrava, 2018)
 • course of English language using Callan's method (English, Ostrava, CZ, 2017)
 • course of English language (project Innovation of Study Programme "Civil Engineering". Project OP VK No. CZ.1.07/2.2.00/28.0260, Faculty of Civil Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, CZ, 2013-2014)
 • course "software PTV VISSIM" (CityPlan, CZ, 2012)
 • courses "Digital portfolio as the principle of networking and work teams in R&D" (MAHARA) (Regional Center of Lifelong Education - RCCV, VSB - Technical University of Ostrava, CZ, 2010 - 2011):
  • D01 Collaborative Design by Document Sharing (Google Documents)
  • D02 Information Channels
  • D04 Internet Searching D05 e-portfolio Tolls in University Environment
  • D06 e-Time Management
  • D07 Edit and Share Digital Materials (Photo, Video)
  • D08 Digifolio (Design of Digifolio by Personal Website)
  • D09 Digifolio (Principles, Mahara - Personal and Group Portfolios)
  • D10 Thought Maps
  • D11 Collaborative Design in WIKI
  • D12 Publishing on a Blog
 • courses "Working with Information Resousces" (Regional Center of Lifelong Education - RCCV + Central Library, VSB - TechnicalUniversity of Ostrava, CZ, 2010 - 2011):
  • I01 Searching in Web of Science database
  • I02 Searching in Scopus database
  • I03 Digital Libraries and other informationsources
  • I04 Bibliographic Citations
 • courses "software PTV VISUM" (CityPlan, CZ,2011)
 • course „Work with a geodatabase in ArcView“(VARS Brno, CZ, 2011)
 • course „Work with Tables ArcGIS 10“ (VARSBrno, CZ, 2011)
 • course „ArcGIS Explorer - Free GIS" (VARSBrno, CZ, 2011)
 • course " software TORUS" (VARSBrno, CZ, 2011)
 • course of English language ( project„Development of Language Competencies of VSB Staff“, VSB - Technical University of Ostrava, CZ, 2011)
 • certificate about participation in the conference Safe Transport Infrastructure, its resistance inemergency situations and risk analysis (CityPlan, Prague, CZ, 2010)
 • course " software PTV VISSIM" (CityPlan, CZ, 2009)
 • certificate of course University pedagogy for teacher-engineers according to European standards (CSVS Prague, CZ, 2001 -2002); diploma ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education, 2003)
 • certificate about graduation of Course of English Languace (Culture House of Ostrava-City, Ostrava, CZ, 2003 - 2006)
 • certificate about participation in the conference Safe Transport Infrastructure, its resistance inemergency situations and risk analysis (CityPlan, Prague, CZ, 2006)
 • certificate about graduation of Course of FirstAid - Cardiopulmonary Resuscitation for the General Public (Faculty Hospital with Polyclinic of Ostrava, CZ, 2005)
 • courses of computers (MS Word for Advaced, CorelDraw! v.8, MS Windows, Word, Excel, Design of Wesites, Java) (Center of Lifelong Education, VSB - Technical University of Ostrava, CZ, 1999)
 • certificate Professional Qualification for the Tourist Guides (Ministry of Economy of the Czech Republic, CZ, 1995)
 • certificate about Qualification Examination for the Tourist Guides (Profit Club Hradec Kralove, CZ, 1994)

 

(CZ ... Czech Republic)

 • školení "Smlouvy, registr smluv, nejčastěji používané smluvní typy" (CPI, VŠB-TUO, 2018)
 • kurz angličtiny s využitím Callanovy metody (Ideal English, Ostrava, 2017)
 • kurz angličtiny v rámci projektu Inovace studijního programu Stavební inženýrství. Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0260, FAST, VŠB-TUO (2013- 2014)
 • školení "software PTV VISSIM" (CityPlan, 2012)
 • kurzy "Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje" (MAHARA) (Regionální centrum celoživotního vzdělávání - RCCV, VŠB-TUO, 2010 - 2011):
  • D01 Kolaborativní tvorba sdílením dokumentů (Google dokumenty)
  • D02 Informační kanály
  • D04 Vyhledávání na internetu
  • D05 Nástroje e-portfolia v univerzitním prostředí
  • D06 e-Time management
  • D07 Úprava a sdílení digitálních materiálů (foto, video)
  • D08 Digifolio (tvorba digifolia prostřednictvím osobní webové stránky)
  • D09 Digifolio (principy, Mahara - osobní a skupinová portfolia)
  • D10 Myšlenkové mapy
  • D11 Kolaborativní tvorba ve WIKI
  • D12 Publikování na blogu
 • kurzy "Práce s informačními zdroji" (RCCV + Ústřední knihovna VŠB-TUO, 2010 - 2011):
  • I01 Vyhledávání v databázi Web of Science
  • I02 Vyhledávání v databázi Scopus
  • I03 Digitální knihovny a další informační zdroje
  • I04 Bibliografické citace
 • školení "software PTV VISUM" (CityPlan, 2011)
 • školení „Práce s geodatabáze v ArcView“ (VARS Brno, 2011)
 • školení „Práce s tabulkami v ArcGIS 10“ (VARS Brno, 2011)
 • školení „ArcGIS Explorer - GIS zdarma“ (VARS Brno, 2011)
 • školení "software TORUS" (VARS Brno, 2011)
 • kurz angličtiny v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB“ (VŠB-TUO, 2011)
 • osvědčení o účasti na konferenci Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a analýza rizik (CityPlan, Praha, 2010)
 • školení "software PTV VISSIM" (CityPlan, 2009)
 • osvědčení o absolvování Kurzu „Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry podle evropských standardů“ (CSVŠ, Praha, 2001 - 2002); diplom ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education, 2003)
 • osvědčení o absolvování Kurzu jazyka anglického (DKMO, a.s. Ostrava, 2003 - 2006)
 • osvědčení o účasti na konferenci Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a analýza rizik (CityPlan, s.r.o., Praha, 2006)
 • osvědčení o absolvování Kurzu první pomoci – kardiopulmonální resuscitace pro laickou veřejnost (FNsP Ostrava, 2005)
 • kurzy výpočetní techniky (MS Word pro pokročilé, CorelDraw! v.8, MS Windows, Word, Excel, Tvorba www stránek, Java) (CTC, VŠB-TUO, 1999)
 • osvědčení odborné způsobilosti k průvodcovské činnosti (Ministerstvo hospodářství ČR, 1995)
 • osvědčení o kvalifikační zkoušce pro průvodce cestovního ruchu (Profit klub Hradec Králové, 1994)

 

   
   
   
   
   
  13/5/2021