DOCTORAL STUDY
(Doktorské studium)


 

 Školitel doktorandů (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava):

 • současní studenti:
  • Ing. Václav ŠKVAIN (Posouzení zařízení pro automatizovaný sběr dat v silniční dopravě) - od 2/2020 (kombinované studium)
  • Ing. Kristýna PLOCOVÁ (Kapacitní posouzení mimoúrovňových křižovatek s využitím mikrosimulací) - od 2/2020 (prezenční studium)
  • Ing. David FIBICH (Využití dopravních modelů při výstavbě logistických center) - od 2/2020 (prezenční studium)
  • Ing. Lucie SLAVÍKOVÁ (Interakce dvou okružních křižovatek) - od 2/2019 (kombinované studium, v přerušení)
  • Ing. Jakub NOVÁK (Kapacitní posouzení atypických křižovatek se zalomenou předností s využitím mikrosimulace) - od 2/2018 (kombinované studium)
  • Ing. David MÁCHA (Kapacitní posouzení křižovatek s připojovacím pruhem vlevo od průběžného jízdního pruhu s využitím mikrosimulace) - od 2/2018 (prezenční studium)
 • studium zanecháno:
  • Ing. Kateřina ŽITNÍKOVÁ (Vliv nevhodně navržených stavebních prvků na kapacitu křižovatky) - 2/2016- 10/2020
  • Ing. Vojtěch SZKUTA (Interakce dvou okružních křižovatek) - 2/2018-8/2018 Doan Thi Thanh Thao (Vietnam) (Využití mikrosimulace při analýze konfliktních situací v silničním provozu) - 11/2016-(2017)
  • Ing. Jitka KAFOŇKOVÁ (Řešení bezpečnosti pěší dopravy v menších sídelních celcích) - 9/2014-6/2015
  • Ing. Aneta ŠKVAINOVÁ (Interakce dvou okružních křižovatek) - 9/2016-6/2017
  • Ing. René RYMAN (Kapacitní posouzení řízených křižovatek s využitím mikrosimulací) - 2/2017- 4/2017
  • Ing. Jakub SOLNICKÝ (Kapacitní posouzení mimoúrovňových křižovatek s využitím mikrosimulací) - 2/2017-6/2017

Školitel řešitele projektu Studentské grantové soutěže (SGS) (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava):

 • Ing. David MÁCHA. Analýza úrovňových křižovatek s připojovacím pruhem vlevo od průběžného jízdního pruhu a tvorba kapacitních výpočtových metod. 2021
 • Ing. Jakub NOVÁK. Analýza a posouzení křižovatek se zalomenou předností z hlediska stavebního a dopravně inženýrského. 2021
 • Ing. David MÁCHA. Analýza a posouzení atypických křižovatek z hlediska stavebního a dopravně inženýrského. 2020
 • Ing. David MÁCHA. Posouzení vybraných typů atypických křižovatek z hlediska stavebního a kapacitního. 2019
 • Ing. Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Vliv umístění přechodu pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky. 2016

Členství v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prácí, příp. oponent disertační práce a zkoušející:

 1. Zkoušející a člen komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. arch. Martiny Holubové v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2021) (teze „Systémová analýza fundamentálních elementů urbánní struktury a její vliv na územně plánovací procesy“; školitel doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš), 2021
 2. Zkoušející a člen komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. arch. Jiřího Hořínka v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2021) (teze „Výzkum vývoje obytných staveb v souvislosti s rozvojem dopravních sítí v sídlech“; školitel prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.), 2021
 3. Zkoušející a člen komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. Davida Máchy v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2021) (teze „Kapacitní posouzení křižovatek s připojovacím pruhem vlevo od průběžného jízdního pruhu s využitím mikrosimulace“; školitel doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.), 2021
 4. Zkoušející a člen komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. Jakuba Nováka v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2021) (teze „Kapacitní posouzení atypických křižovatek se zalomenou předností s využitím mikrosimulace“; školitel doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.), 2021
 5. Oponent disertační práce a člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Jána Urdy na téma "Vplyv brúsenia pojazdných súčastí výhybiek na ich opotrebovanie" (školitel doc. Ing. Ján Mandula, CSc.) v doktorském studijním programu/oboru Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb / 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko) (2020)
 6. Oponent disertační práce a člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Evy Pitlové na téma "Kapacitné analýzy križovatiek z hľadiska ich stavebného a dopravného usporiadania" (školitel doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.) v doktorském studijním programu/oboru Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb / 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko) (2019)
 7. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Jiřího Taláška na téma "Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel" (doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství astavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2018)
 8. Oponent disertační práce a člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Ivana Sedlačika na téma "Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek" (školitel doc. Ing. Petr Slabý, CSc.) v doktorském studijním oboru  Konstrukce a dopravní stavby (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze) (2018)
 9. Místopředseda komise pro obhajobu disertační práce Ing. Pavla Fialy na téma „Metodika a posuzování spolehlivosti v srdcovkové části výhybek“ (školitel Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství astavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2018)
 10. Člen zkušební komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. Pavla Fialy v doktorském studijním oboru 3607V025 Teorie konstrukcí (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava ) (2017) (teze „Metodika a posuzování spolehlivosti v srdcovkové části výhybek“; školitel Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.)
 11. Oponent disertační práce a člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Milana Chodackého na téma "Stabilita stěn skalních zářezů, stabilizační metody a návrh jejich parametrů a monitorovací kontrolní a bezpečnostní systémy" (školitel doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.) v doktorském studijním oboru 3607V035 Geotechnika (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2017)
 12. Člen zkušební komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. Jiřího Taláška v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2016) (teze „Zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“; školitel doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.)
 13. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Otto Roháče, MBA na téma „Využití vlečkové sítě OKD, Doprava a.s. v Ostravsko-karvinském revíru pro veřejnou dopravu“ (školitel Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2016)
 14. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Jiřího Zavadila na téma „Zkoumání změn odtokových poměrů v urbanizovaném území způsobených dopravními stavbami“ (školitel doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2015)
 15. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Evy Wernerové Beránkové na téma „Objektivizace výběru kancelářských prostor k pronájmu v administrativních objektech s použitím matematických metod“ (školitel doc. Ing. František Kuda, CSc.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB -Technická univerzita Ostrava) (2015)
 16. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Jana Petrů na téma „Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatky“ (školitel doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2014)
 17. Oponent disertační práce a člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Martina Škodáčka na téma "Dopravní modely hodnocení kvality dopravy" (školitel prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.) v doktorském studijním oboru FD 3708V009 Dopravní systémy a technika (Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze) (2014)
 18. Člen zkušební komise pro Státní závěrečnou zkoušku Ing. Dušana Krajčíra, DiS. v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2014) (teze „Telematika jako nástroj dopravního inženýrství – Liniové řízení ve městech“; školitel doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.)
 19. Člen komise pro obhajobu disertační práce Ing. Jiřího Zavadila na téma „Zkoumání změn odtokových poměrů v urbanizovaném území způsobených dopravními stavbami“ (školitel doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.) v doktorském studijním oboru 3607V012 Městské inženýrství a stavitelství (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava) (2013)

            Shrnutí:

 • 15x Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • 1x Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
 • 1x Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
 • 1x Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
 • 1x Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Školitel-specialista doktorského studia (Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava):

 • Ing. Martin BLATOŇ, obor Dopravní technika a technologie (2008-2009)
 • Ing. Jiří VEDRA, obor Dopravní technika a technologie (2006-2009)
 • Ing. Jiří NOWÁK, obor Dopravní technika a technologie (2006-2009)
 • Ing. Dušan KRAJČÍR, obor Dopravní technika a technologie (2005-2009)
 • Ing. Jindřich FRIČ, obor Dopravní technika a technologie (2005-2008)
 • Ing. Ladislav BALŠÁN, obor Dopravní technika a technologie (2005-2007)

 

 

    
   
   
   
   
  21/5/2021