REVIEWS AND COMMENTARIES
(Posudky a komentáře)


 

Vyžádané oponentní posudky bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací (od r. 2013):

 1. SEDLAČIK, Ivan, Ing. Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek. Doktorská disertační práce. Praha: ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb. Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby. 2018. Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc.

 2. PITLOVÁ, Eva, Ing. Kapacitné analýzy križovatiek z hľadiska ich stavebného usporiadania. Projekt disertační práce (teze). Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva, Slovensko. Studijní obor: Inžinierske konštrukcie a dopravne stavby. 2017. Školitel: prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

 3. CHODACKI, Milan, Ing. Stabilita stěn skalních zářezů, stabilizační metody a návrh jejich parametrů a monitorovací kontrolní a bezpečnostní systémy. Doktorská disertační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a pozemního stavitelství. Studijní obor: 3607V035 Geotechnika. 2016. Školitel: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.

 4. ŠKODÁČEK, Martin, Ing. Dopravní modely hodnocení kvality dopravy. Doktorská disertační práce. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Studijní obor: Dopravní systémy a technika. 2014. Školitel: prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

 5. MAHDAL, Jan. Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení. Diplomová práce. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací. Studijní obor: 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby. 2014. Vedoucí práce: Ing. Martin Smělý

 6. ROHÁČ, Pavel. Modelování dopravy města Rožnov pod Radhoštěm v programu OmniTRANS. Bakalářská práce. Praha: ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb. Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby. 2013. Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

Vyžádané posudky (technické podmínky, metodické pokyny...):

 1. Oponentní posudek certifikované metodiky Údržba tunelových technologií a telematických zařízení pozemních komunikací (Metodický pokyn). ELTODO, a.s. Praha. Projekt TAČR č. TA010300206 „Zelený tunel“ (2013)

 2. Oponentní posudek certifikované metodiky Metoda sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. CDV Brno, ČVUT Praha. Projekt TAČR č. TA01030096 „Metoda sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí (KONFLIKT)“ (2013)

 3. Oponentní posudek certifikované metodiky Příručka pro tvorbu a hodnocení mikroskopických simulací dopravy. AF-CityPlan Praha, VUT Brno. Projekt TAČR č. TA01031193 (2013)

 4. Odborné posouzení výzkumné zprávy Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v rámci projektu č. CG911-034-120 DALPO – Zvýšení propustnosti dálnice při dopravních omezeních (ELTODO EG, a.s. Praha, 2009)

 5. Odborné posouzení pracovní verze technických podmínek Celostátní systém vážení vozidel na pozemních komunikacích v rámci projektu č. 1F54L/057/120 KONVAZ – Podklady pro koncepci vážení nákladních vozidel v ČR (ELTODO EG, a.s. Praha, 2007/2008)

 6. Odborné posouzení pracovního textu metodického pokynu Velké okružní křižovatky (CDV Brno, 2004)

Vyžádané recenze vysokoškolských skript:

 1. HORECKÝ, Rostislav. Distanční texty pro výuku vrtulových jednotek I. Ostrava: FS, VŠB-TU Ostrava, 2007, 96 s. ISBN 978-80-248-1639-5.

 2. FOLPRECHT, Jan. Dějiny dopravy a dopravní techniky (Město a doprava). Ostrava: FS, VŠB-TU Ostrava, 2006, 234 s. ISBN 80-248-1267-3.

 3. FOLPRECHT, Jan. Dějiny vědy a techniky v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 80 s. ISBN 80-248-1018-2.

Vyžádané komentáře v tisku:

 1. KŘIVDA, Vladislav. Komentář k článku „“Je klikatá, nebo není?“ přou se lidé o cyklostezce“ (autor článku Tereza Krumpholzová). Moravskoslezský deník. Sobota 13. října 2012 – číslo 240, ročník XI, str. 3. ISSN 1801-0148.

 2. KŘIVDA, Vladislav. Komentář k článku „Poruba: zpomalovací pásy nahradí optický klam“ (autor článku Miroslava Chlebounová). Moravskoslezský deník. Úterý 22. května 2012 – číslo 119, ročník XI, str. 2-3. ISSN 1801-0148. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/poruba-zpomalovaci-pasy-nahradi-opticky-klam-20120523.html

Další vyžádaná spolupráce:

 1. Žádost o používání učební opory „Bezpečnost chodců – analýza konfliktních situací a moderní řešení přechodů pro chodce“ vytvořené v rámci projektu ESF č. CZ.1.07/2.3.00/09.0144 „Rozvoj v oboru dopravní inženýrství“ pro potřeby oddělení BESIP MDČR (viz e-mail z 28. 3. 2013; Bc. Roman Budský, BA (Hons) – vedoucí Samostatného oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy ČR).

 2. Žádost o použití učební opory „Bezpečnost chodců – analýza konfliktních situací a moderní řešení přechodů pro chodce“ vytvořené v rámci projektu ESF č. CZ.1.07/2.3.00/09.0144 „Rozvoj v oboru dopravní inženýrství„ pro zpracování disertační práce na téma „Vliv dynamiky dopravního prostření na chování a jednání chodců a řidičů“ (viz e-mail z 25. 3. 2013; npor. PhDr. Bc. Roman Budský – vedoucí Dopravního inspektorátu Přerov, Policie ČR).

      
FAST, VŠB-TUO = Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava
FS, VŠB-TUO = Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  22/5/2021