O PROJEKTU

F O N D   R O Z V O J E   V Y S O K Ý C H   Š K O L

 

Název projektu: ZŘÍZENÍ A ROZVOJ LABORATOŘE PRO VÝKU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

 

Číslo projektu: 1386/2012

Tem. okruh a specifikace: A / a

 

Zodpovědný řešitel: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Spoluřešitelé: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. a Ing. Jiří Tichý

 

Vysoká škola a fakulta: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

 

Anotace:

 

Pochopení principů dopravních průzkumů v silniční dopravě je stěžejní součástí výuky dopravně inženýrských předmětů vyučovaných Katedrou dopravního stavitelství na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava. Cílem projektu je založení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství, čímž dojde k posílení výuky přiblížením praktických způsobů automatizovaného sběru dopravně inženýrských dat s možností jejich zpracování.

 

Obsahem projektu je zakoupení 2 sčítacích zařízení Viacount II a 4 sčítacích karet NU-METRICS NC-200 (vč. potřebného příslušenství a software). Zařízení slouží primárně pro měření intenzit, rychlosti a složení dopravního proudu a dalších charakteristik. Každé z nich využívá jiný princip měření a jiný způsob instalace a vhodnou kombinací (s využitím výhod obou zařízení) lze provádět přesnější měření.

 

Studenti budou mít tak možnost získat praktické zkušenosti s různými druhy sčítacích zařízení, vhodnou kombinací těchto zařízení provádět dopravní průzkumy i na složitějších křižovatkách, na mezikřižovatkových úsecích i vícepruhových komunikacích atp. Různorodost způsobu měření obou typů zařízení navíc umožní studentům odstranit určité nedostatky každého ze zařízení (např. odstranění tzv. radarového stínu).

 

Výsledky řešení projektu povedou ke zvýšení kvality výuky i přípravy budoucích absolventů pro jejich profesní uplatnění. Umožní rozšířit teoretickou i praktickou laboratorní výuku a zvýšit tak její přitažlivost pro studenty všech stupňů studia.

 

Konkrétní výstupy:

 

Výsledkem realizace projektu bude především výrazné zefektivnění výuky. Budou připraveny nové úlohy pro praktická cvičení doplněné podrobnými návody ke zpracování s využitím pořízených sčítacích zařízení. Výsledky řešení projektu budou rovněž využity v rámci řešení bakalářských, diplomových a doktorských prací z oblasti dopravního inženýrství a příbuzných oborů. Výše zmíněné návody a rovněž závěrečná zpráva a podrobnější informace o průběhu řešení projektu, vč. fotodokumentace budou umístěny na internetových stránkách Katedry dopravního stavitelství Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava. Na těchto stránkách budou nadále uveřejňovány výsledky měření, která byla prováděna s využitím pořízeného vybavení.

 

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ:
 

Největším přínosem projektu bude lepší příprava studentů, kteří se naučí pracovat s pokročilou technikou a budou mít tak lepší předpoklady uspět ve své budoucí profesi. Studenti získají teoretické i praktické zkušenosti v práci s tímto zařízením pod vedením zkušených pedagogů a budou mít např. možnost zúčastnit se fakultních konferencí SVOČ a získat tak i zkušenosti v oblasti prezentace výsledků odborné práce.

 

Výsledky budou využity jednak pro studenty dopravních, resp. i jiných oborů Fakulty stavební, ale také dopravních oborů na Fakultě strojní (podrobněji viz část „Cílová skupina projektu“). Dojde rovněž k zatraktivnění technických oborů na vysokých školách jednak pro uchazeče o studium, kteří přicházejí ze středních škol, a jednak pro uchazeče o navazující magisterské i doktorské studium. Nové výukové možnosti se promítnou i do spolupráce s jinými českými a zahraničními vysokými školami v rámci studentských i učitelských mobilit. Významným přínosem je rovněž to, že výuka nebude zaostávat za požadavky praxe.

 

Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu je zaručena například zpřístupněním na internetových stánkách pracoviště řešitelského kolektivu po neomezenou dobu po ukončení projektu a to v podstatě s nulovými náklady, jelikož správa stránek, aktualizace a doplňování výsledků provedených dopravních průzkumů, studijních materiálů atp. bude součástí průběžné přípravy materiálů pro výuku v rámci pracovní činnosti členů řešitelského kolektivu. Obdobně provozuschopnost pořizovaného vybavení nebude vyžadovat žádné speciální náklady.

 

Řešitel v uplynulých třech letech získal dotaci v rámci jednoho projektu FRVŠ č. 2206/2011/F1/d Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek.

 

Cílová skupina projektu:
 

Pořízené vybavení bude zařazeno a využito ve výuce předmětů vyučovaných na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava zabývajících se dopravními charakteristikami a využívajících intenzity dopravy, konkrétně tedy předmětů Dopravní inženýrství a Městské komunikace a křižovatky v Bc. stupni a předmětů Pozemní komunikace a Silniční a geotechnická laboratoř v Mgr. stupni studia pro obor Dopravní stavby, kde je předpoklad výuky cca 40 studentů (prezenční i kombinované formy) v každém akademickém roce a v předmětech Dopravní inženýrství I a II, Software v dopravě, Místní komunikace a Křižovatky pro obor Dopravní inženýrství (výuka cca 20 studentů v každém akad. roce).

 

Ve formě informativních lekcí bude vybavení využito při výuce předmětů vyučovaných Katedrou dopravního stavitelství pro bakalářský obor Městské stavitelství a inženýrství (předmět Dopravní a hydrotechnické stavby; cca 40 studentů v každém akad. roce) a navazující magisterský obor Architektura a stavitelství (předmět Základy dopravního stavitelství; cca 20 studentů v každém akad. roce).

 

Dále bude vybavení využíváno pro samostatnou práci studentů výše uvedených oborů v rámci řešení tematicky odpovídajících bakalářských a diplomových prací (cca 20 studentů v každém akad. roce) a také pro samostatnou práci doktorandů v oboru Teorie konstrukcí a Městské inženýrství a stavitelství pro řešení tematicky zaměřených disertačních prací (cca 5 až 10 studentů v každém akad. roce).

 

V rámci výuky zahraničních studentů využije zařízení cca 20 studentů v každém akademickém roce v předmětech Traffic Engineering a Transport Constructions.

 

Na Fakultě strojní, VŠB-TU Ostrava zajišťuje Katedra dopravního stavitelství výuku v předmětech Silniční a městské komunikace a Dopravní cesta I a II (cca 35 studentů v každém akad. roce), kde rovněž bude možno výuku zefektivnit díky využití pořízeného vybavení. 

 

Současný stav řešeného problému:
 

V současné době studenti provádí dopravní průzkumy v rámci cvičení v odborných předmětech nebo v rámci řešení svých bakalářských, diplomových či doktorských prací. Tyto průzkumy provádí povětšinou ruční metodou nebo s využitím videoaparatury. Výsledky především ručních průzkumů jsou negativně ovlivněny lidským faktorem (možnost pochybení, možnost provádět pouze krátkodobé průzkumy atp.), navíc je mnohdy problém provádět složitější dopravní průzkumy (například rozsáhlejších křižovatek, měření rychlosti atp.).

 

Pořízením sčítacích zařízení Viacount II a sčítacích karet NU-METRICS NC-200 se mnohé výše uvedené problémy mohou vyřešit. Jsou vhodné především pro přesné měření intenzit dopravy, rychlosti vozidel atp. Použití zařízení lze vhodně kombinovat a tím provádět i složitější dopravní průzkumy.

 

Předkládaný projekt se s ohledem na úzce specializovanou problematiku nepodařilo zařadit do žádného z připravovaných fakultních nebo celoškolských projektů operačního programu EU a proto je tento projekt navržen na financování z prostředků FRVŠ.

 

Cíle řešení:
 

Cílem řešení projektu je:

  • zřízení laboratoře pro výuku dopravního inženýrství a vybavit je 2 ks sčítacích zařízení Viacount II a 4 ks sčítacích karet NU-METRICS NC-200 (vč. příslušenství a software),

  • vypracování nových úloh do cvičení, vč. podrobných návodů a zapracovat je do výuky předmětů z dopravně-inženýrskou problematikou,

  • aplikovat metody automatizovaného sběru dat při dopravních průzkumech do zpracovávání bakalářských, diplomových a doktorských prací,

  • vytvoření internetových stránek laboratoře, kde budou umístěny výsledky řešení projektu.

Způsob řešení:
 

V první fázi budou pořízena uvedená zařízení a bude provedeno seznámení s používáním tohoto zařízením (řešitelský kolektiv, příp. další zájemci z řad vyučujících a doktorandů). V další fázi budou připraveny nové úlohy do cvičení, vč. vypracování podrobných návodů. Tyto úlohy budou následně zapracovány do výuky (a do řešení bakalářských, diplomových a doktorských prací) a to buď již v rámci letního semestru akademického roku 2011/12 nebo až od zimního semestru akademického roku 2012/13. V závěrečné fázi budou zřízeny internetové stránky laboratoře, kde budou umístěny výsledky řešení projektu, výsledky měření , která byla prováděna s využitím pořízeného vybavení atp.

 

Prezentace a využití výsledků:
 

Výsledky předloženého projektu najdou uplatnění především ve výuce dopravně-inženýrských předmětů a při řešení bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů především dopravních oborů na Fakultě stavební i Fakultě strojní, VŠB-TU Ostrava. Dosažené výsledky budou prezentovány jednak na nově zřízených internetových stránkách laboratoře a jednak podle možností na odborných konferencích (Strategie technického vzdělávání v reflexi doby, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem) nebo v odborných časopisech (Perner´s Contacts).

 

Charakteristika řešitelského kolektivu:

 

Členové řešitelského kolektivu mají dlouholeté zkušenosti v oboru dopravní inženýrství a dostatek znalostí a praktických zkušeností potřebných pro řešení předkládaného projektu.

 

Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. (řešitel), narozen 1974, absolvoval Fakultu strojní, VŠB-TU Ostrava v roce 1998 (obor Provoz a údržba silničních vozidel), v roce 2003 získal doktorát (na stejné fakultě, obor Dopravní technika a technologie), v roce 2002 získal titul ING-PAED IGIP (CSVŠ Praha). V letech 1998-2002 a 2010 působil jako externí lektor Střediska vzdělávání (VŠB-TU Ostrava), v letech 2001-2009 pracoval na Institutu dopravy Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava (jako odborný asistent, tajemník pro studium a vedoucí Laboratoře silniční dopravy), od roku 2010 působí na Katedře dopravního stavitelství Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava (jako odborný asistent a tajemník). Přednáší a cvičí v předmětech zaměřených na navrhování městských komunikací a křižovatek, dopravní inženýrství, bezpečnost silniční dopravy, software v dopravě atp., vede řadu bakalářských a diplomových prací, je spoluautor 1 VŠ učebnice, autor/spoluautor 12 VŠ skript. Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky, členem České silniční společnosti a INNER. Řešitel má praktické zkušenosti s prací s uvedeným zařízením Viacount II a NU-METRICS NC-200 v rámci své spolupráce s praxí.

 

Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (spoluřešitel), narozen 1957, absolvent Fakulty stavební VUT v Brně v roce 1982 (obor Konstrukce a dopravní stavby), v roce 2002 získal doktorát na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava (obor Teorie konstrukcí), v roce 2003 získal titul ING-PAED IGIP. V roce 2004 se habilitoval v oboru Teorie a konstrukce staveb. Od roku 1982 pracoval jako projektant ve Stavoprojektu Ostrava, po roce 1992 byl soukromý projektant a od roku 1997 působil na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Přednáší předměty Dopravní stavby, Dopravní inženýrství aj. Je vedoucím bakalářských a diplomových prací. Vede doktorandy na Fakultě stavební a Fakultě strojní VŠB-TU. Je proděkan pro studium. Je spoluautor 1 VŠ učebnice, odborných publikací a skript a řady odborných článků. Působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky na VŠB-TU, na Stavební fakultě v Žilině a VOŠ stavební ve Vysokém Mýtě. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, členem České silniční společnosti a Českého svazu stavebních inženýrů.

 

Ing. Jiří Tichý (spoluřešitel), narozen v r. 1946. Vzdělání: VŠ-konstrukce a dopravní stavby (VUT Brno 1970). Postgraduální studium Silniční a městské dopravní inženýrství (4 sem. ČVUT Praha 1990). Licenční studium Právo v dopravě (4 sem. Univerzita Jana Pernera 1998 Praha-Pardubice). 1995-člen ČKAIT obor dopravní stavby. Odborná praxe: Útvar dopravního inženýrství města Ostravy-organizace a řízení dopravy, dopravní plánování, Ostravské komunikaceprojektování dopravních staveb, dopravní inženýrství, Magistrát města Ostravy-silniční hospodářství, organizace a řízení dopravy na pozemních komunikacích. Pracovní zařazení: Ostrava, Katedra dopravního stavitelství, odborný asistent od roku 2008. Výuka předmětů v oblasti dopravního inženýrství, vedení a oponentury diplomových prací studentů VŠ, je členem komise pro státní závěrečné zkoušky. Příspěvky do odborných konferencí, seminářů a časopisů (Silniční obzor). V oblasti silničního hospodářství, organizace a řízení dopravy na pozemních komunikacích. Od roku 2003-dosud SDT člen pracovní skupiny a člen ČSS výboru SAMDI. Má dlouhodobé zkušenosti se zařízeními pro sčítání dopravy včetně Viacount I a II a karet NU-METRICS NC-200.

 

 

Výše uvedené informace jsou vztaženy k době podávání projektu, tj. cca k jaru 2011.