SČÍTACÍ ZAŘÍZENÍ VIACOUNT II

 

Zařízení Viacount II je sčítacím zařízení v silniční dopravě, které se skládá z 24,165 GHz Dopplerova radaru, z integrované datové paměti RAM (4 MB, 360 360 vozidel), ze sériového RS 232 výstupu a z olověno-gelové baterie 12 V/18 Ah (15 dní nepřetržitého měření). Zařízení je zkonstruováno pro měření rychlosti vozidel jedoucích buď v jednom jízdním pruhu v jednom směru jízdy anebo v obou směrech jízdy současně. U každého vozidla je zaznamenávána jeho rychlost, údaj úměrný délce vozidla (na základě tohoto údaje se určuje typ vozidla pro případné sledování složení dopravního proudu; jde o proporcionální délku vozidla, tj. tzv. elektronickou délku vozidla v paprsku) a časová prodleva mezi dvěma vozidly (také pro stanovení kolony vozidel). Údaj o datu a čase měření je přiřazen bloku naměřených dat a uložen v paměti zařízení.

 

Sčítací zařízení Viacount II a jeho použití:

 

 

Sčítací zařízení Viacount II a jeho příslušenství [2]:

 

 

Sčítací zařízení Viacount II - pohled zezadu (vlevo) a uchopovací prvky (vpravo) [2]:

   

 

 

Sčítací zařízení Viacount II - pohled na baterii (vlevo) a radar (vpravo) [2]:

 

 

Sčítací zařízení Viacount II - radar pro měření v poloze "boční", resp. "horní" (vlevo) a vychýlení radaru pro měření v poloze "bočně-horní" (vpravo) [2]:

   

 

 

Poloha sčítacího zařízení Viacount II při měření (vlevo)
a znázornění možnosti vyklopení radaru pro „bočně-horní“ polohu (vpravo):

 

Proporcionální délka vozidla [1]:

 

Komunikace zařízení Viacount II s počítačem (nastavení parametrů zařízení a přenos dat) se děje pomocí software ViaTerm. Tento software umožňuje nastavení systémových parametrů zařízení jako například systémový čas, čas zahájení měření, směr jízdy (přijíždějící nebo vzdalující se vozidla, oba směry), faktor korekce (boční, boční-horní, horní poloha umístění zařízení), dosah radaru atp. Dále jsou v něm prováděny kontrolní funkce a to kontrola stavu baterie a test paměti. Poslední funkcí je přenos dat ze zařízení do počítače, které se dále zpracovávají v dalším software ViaGraph (viz dále).

 

Pro zpracování naměřených dat tedy slouží software ViaGraph, případně lze následně využít jakýkoliv tabulkový editor (MS Excel atp.). Výstupy jsou ve formě tabulek a grafů.

 

Prostředí software ViaTerm [1]:

 

Prostředí software ViaGraph [1]:

 

Příklad výsledku měření z programu ViaGraph (grafický výstup) – pořadí sloupců
(resp. znaků 0) odpovídá pořadí v legendě (tzn. typu vozidla);
(pozn. legenda je zjednodušená, „jízdní kolo“ může rovněž motocykl,
resp. „nákladní vozidlo“ autobus) [1]:

 

Příklad výsledku měření z programu ViaGraph (grafický výstup) [1]:

 

Příklad výsledku měření z programu ViaGraph (grafický výstup) [1]:

 

Příklad výsledku měření z programu ViaGraph – tabelární výstup;
(pozn. legenda je zjednodušená, „jízdní kolo“ může rovněž motocykl,
resp. „nákladní vozidlo“ autobus
) [1]:

 

Výstup dat měření ve formátu ASCII je používán pro přenos dat měření z paměti zařízení (Data download), pro zobrazení on-line měřených vozidel (Radar on-line data output) a pro úpravy souboru ASCCII dat, jestliže je binární soubor přečten makry pro zpracování s jednoduchými daty o vozidlech. Každému vozidlu je přiřazen jeden řádek, například 74;307;0.92;28.02.08;11:37:01. Jednotlivé údaje jsou odděleny středníkem. První údaj vyjadřuje rychlost v km/h (znaménko mínus označuje protisměr; může nabývat hodnoty 0 – 255, tj. maximální možná rychlost, kterou je zařízení schopno měřit).

 

Druhý údaj udává Elektronickou délku vozidla (0 – 65535 jednotek) a třetí údaj časovou prodlevu mezi vozidly (0,00 – 655,36 s; první měřené vozidlo má hodnotu 0 s).

 

Následuje údaj o datu a čase projetí měřeného vozidla s přesností na 1 sekundu. Tyto údaje lze jednoduše převést do tabulky.

 

Příklad výsledku měření v ASCII formátu [3]:

 

Příklad tabulkového vyhodnocení naměřených údajů (výběr),
kde OA – osobní automobil, D – dodávka, NA – nákladní automobil, JS – jízdní souprava [3]:

 

Instalace sčítacího zařízení v různých polohách (A - boční, B - bočně-horní, C+D - horní [4]:

 

ZDROJE:

  • [1] Manuály Viacount II; Software ViaTerm; Software ViaGraph

  • [2] Laboratoř dopravního inženýrství, Katedra dopravního inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava 

  • [3] KŘIVDA, Vladislav. Metody dopravního prognózování I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 185 s. ISBN 978-80-248-2121-4

  • [4] Kozel, Petr. Využití sčítacího zařízení Viacount II v různých režimech měření. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, vedoucí práce: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.