PŘEDPISY A LEGISLATIVA (DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY MHD)

Přehled právních předpisů týkajících se silniční dopravy v působnosti ministerstva dopravy ČR

 

a) platné předpisy:

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., 304/1997 Sb., 132/2000 Sb., 150/2000 Sb., 361/2000 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb. a 577/2002 Sb.

 

Zákon č. 111/1994 Sb. je účinný od 1.8.1994 (vyhlášen  v částce č. 37/1994 Sb.), z. č. 38/1995 Sb. byl zrušen z. č. 56/2001 Sb., z. č. 304/1997 Sb. je účinný od 1.4.1998 (vyhlášen v částce č. 101/1997 Sb.), z. č. 132/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 39/2000 Sb.), z. č. 150/2000 Sb. je účinný od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 47/2000 Sb.), z. č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.); v úplném znění publikován pod č. 1/2001 Sb. (částka č. 1/2001 Sb.) s účinností od 9.1.2001, , z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č. 73/2002 Sb.) a  z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), z. č. 577/2002 Sb. je účinný od 30.12.2002 (vyhlášen v částce č. 197/2002 Sb.)

Vyhláška MDS č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

Účinnost od 1.4.1998 (vyhlášena v částce č.  21/1998 Sb.)

Vyhláška MDS č. 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem ve znění vyhlášky MDS č. 97/2001 Sb.

Vyhláška č. 366/1999 Sb. je účinná od 1.1.2000 (vyhlášena v částce č. 112/1999 Sb.); vyhláška č. 97/2001 Sb. je účinná od 14.3.2001 (vyhlášena v částce č. 38/2001 Sb.)

Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.)

Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

Účinnost od 10.6.2001 (vyhlášena v částce č. 108/2000 Sb.)

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky MD č. 55/2003 Sb.

Vyhláška č. 478/2000 Sb. je účinná od 29.12.2000 (vyhlášena v částce č. 138/2000 Sb.), vyhláška č. 55/2003 Sb. je účinná od 28.2.2003 (vyhlášena v částce č. 21/2003 Sb.)

Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb. a nově upraveny pod  č. 6/2002 Sb.m.s.

Vyhláška č. 64/1987 Sb. je účinná od 17.8.1986 (vyhlášena v částce č. 13/1987 Sb.)

 

 

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění  zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 56/2001 Sb. je účinný od 1.7.2001(vyhlášen v částce č. 21/2001 Sb.), z. č. 478/2001 Sb. je účinný od 5.1.2002, resp. 1.1.2002 (vyhlášen  v částce č. 172/2001 Sb.), z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č.  73/2002 Sb.), z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.)

Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel, ve znění vyhlášky MDS č. 496/2001 Sb., vyhlášky MDS č. 368/2002 Sb. a vyhlášky MD č. 98/2003 Sb. a vyhlášky MD č. 401/2003 Sb.

 

Vyhláška č.243/2001 Sb. je účinná od 17.7.2001 (vyhlášena v částce č. 92/2001 Sb.), vyhláška č. 496/2001 Sb. je účinná od 1.1.2002 (vyhlášena v částce č. 178/2001 Sb.), vyhláška č. 368/2002 Sb. je účinná od 1.9.2002 (vyhlášena v částce č. 130/2002 Sb.), vyhláška č. 98/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.) vyhlášky MD č. 401/2003 Sb. od 1. prosince 2003 (vyhlášena v částce č. 130/2003)

 

Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky MD č. 99/2003 Sb.

 

Vyhláška č. 302/2001 Sb. je účinná  od 28.8.2001 (vyhlášena v částce č. 115/2001 Sb.), vyhláška č. 99/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.)

Vyhláška MDS č. 240/2002 Sb. o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu

Účinnost od 1.7.2002 (vyhlášena v částce č. 91/2002 Sb.)

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky MD č. 100/2003 Sb.

Vyhláška č. 341/2002 Sb. je účinná  od 1.8.2002 (vyhlášena v částce č. 123/2002 Sb.), vyhláška č. 100/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.)

 

 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č.247/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce č. 73/2000 Sb.), z. č. 478/2001 Sb. je účinný od 5.1.2002, resp. 1.1.2002 (vyhlášen  v částce č. 172/2001 Sb.), z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6 jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č.  73/2002 Sb.), úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 238/2002 Sb.  v částce č. 90/2002 Sb.,  z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.)

Vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001, ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb. je účinná od 3. května 2002 (vyhlášena  v částce č. 70/2002 Sb.), vyhláška č. 152/2003 Sb. je účinná od 27. května 2003 (vyhlášena v částce č. 58/2003 Sb.)

 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 311/2002 Sb. a z. č. 320/2002 Sb., z. č. 436/2003 Sb. a z. č. 53/2004 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. je účinný  od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.), z. č. 60/2001 Sb. je účinný od 19.2.2001 (vyhlášen v částce č. 21/2001 Sb.), z. č. 478/2001 Sb. je účinný od 5.1.2001 (vyhlášen v částce č. 172/2001), z. č. 62/2002 Sb. je účinný od 1.4.2002 (vyhlášen v částce č.  29/2002), z. č. 311/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 114/2002 Sb.) a  z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.). Zákon č. 436/2003 Sb. je účinný od 1. ledna 2004 (vyhlášen v částce 144/2003 Sb.) a zákon č. 53/2004 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004 (vyhlášen v částce 16/2004 Sb.).

 

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

Vyhláška č. 30/2001 Sb.  je účinná od 31.ledna 2001(vyhlášena v částce č. 11/2001 Sb.), vyhláška č. 153/2003 Sb. je účinná od 27. května 2003(vyhlášen v částce č. 58/2003 Sb.)

Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. je účinná od 31. ledna 2001(vyhlášena v částce č. 11/2001 Sb.), vyhláška č. 154/2003 Sb. je účinná od 27. května 2003 (vyhlášena v částce č. 58/2003 Sb.)

Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Účinnost od 31.1.2001(vyhlášena v částce č. 11/2001 Sb.)

Nařízení vlády ČR č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Nařízení vlády č. 110/2001 Sb.    je účinné od 27. března 2001 (vyhlášeno v částce 44/2001 Sb.)

 

 

Vyhláška MD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek FMD č. 122/1979 Sb., FMD č. 74/1981 Sb. a FMD č.106/1984 Sb.

Vyhláška č. 133/1964 je účinná od 1.7.1964 (vyhlášena v částce č. 58/1964 Sb.), vyhláška č. 122/1979 Sb. je zrušena vyhláškou MD č. 187/1994 Sb., vyhláška č. 74/1981 Sb. je účinná od 1.9.1981 (vyhlášena v částce č. 18/1981 Sb.), vyhláška č. 106/1984 Sb. je účinná od 1.1.1985 (vyhlášena v částce č. 22/1984 Sb.) 

Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Účinnost od 22.9.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.)

Vyhláška MZV č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) ve znění vyhlášky MZV č. 82/1984 Sb. a  sdělení MZV č. 80/1994 Sb.

Vyhláška č. 108/1976 Sb. je účinná  od 2.6.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.), vyhláška č. 82/1984 Sb. je účinná od 3.8.1983 (vyhlášena v částce č. 15/1984 Sb.), sdělení (o Dodatku  k Dohodě)  č. 80/1994 Sb. je účinné od 24.4.1992, resp. Dodatek k Dohodě (vyhlášeno v částce č. 28/1994 Sb.)

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 168/1999 Sb., č. 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb.

Zákon č. 12/1997 Sb. je účinný od 21.2.1997 (vyhlášen v částce č. 3/1997 Sb.), z.  č. 168/1999 Sb. je účinný od 30.7.1999 (vyhlášen v částce č. 57/1999 Sb.), z. č. 247/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 73/2000 Sb.), z.  č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.)

Vyhláška MPSV a ČBÚ č. 39/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

Účinnost od 11.2.2003 (vyhlášena v částce č. 12/2003 Sb.)

 

 

b) připravované předpisy:

 

Návrh vyhlášky MD o emisích z motorů nesilničních mobilních strojů

Ve stadiu vnitroministerského zpracovávání, je zpracováván ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

Návrh zákona,  kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaným termínem předložení vládě je únor 2003;

Předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden 2004, resp. vstupem smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Předpokládaným termínem předložení vládě je červen 2003;

Předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden 2004

Návrh vyhlášky MD, kterou se mění vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

LRV ČR  byla v únoru 2003 předložena k projednání

Návrh vyhlášky MD, kterou se mění vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech   a o registru řidičů

LRV ČR  byla v únoru 2003 předložena k projednání

Návrh vyhlášky MD, kterou se mění vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

LRV ČR  byla v únoru 2003 předložena k projednání