MĚSTSKÉ KOMUNIKACE / VÝHYBNY A OBRATIŠTĚ

VÝHYBNY

 

Zřizují se na obousměrných jednopruhových silnicích (S 4) a místních komunikacích (obvykle funkční skupina C) podle ČSN 73 6110.

 

Dle místních podmínek lze v odůvodněných případech využít k vyhýbání:

 • plochy křižovatek

 • sjezdy účelových komunikací

 • samostatné sjezdy k sousedním stavbám a pozemkům

 • existující vhodné zpevněné plochy přiléhající k jízdnímu pruhu

Umísťují se tak, aby vozidlo jedoucí do stoupání mělo přednost před protijedoucím vozidlem.

 

Příklad výhyben na jednopruhové místní komunikaci pro nákladní a osobní automobily

 

Délka výhybny:

 • 15 m standardně

 • 12 m (výjimečně v odůvodněných případech 6 m) při převážném provozu osobních automobilů

Šířka výhybny:

 • 2,75 m standardně – provede se jako rozšíření jízdního pruhu

 • 2,00 m (výjimečně v odůvodněných případech 1,80 m) při převážném provozu osobních automobilů

Vjezd do výhybny a výjezd z výhybny - provede se náběhem o délce:

 • 10 m standardně

 • 6 m (výjimečně v odůvodněných případech 3 m) při převážném provozu osobních automobilů

Šířka zpevněné vozovky v místě výhybny:

 • min. 5,50 m pro míjení nákladních vozidel

 • min. 4,80 m při převážném provozu osobních automobilů

Vzdálenost mezi výhybnami:

 • nemá přesahovat 100 m (nejvýše 200 m)

 • od začátku vjezdového náběhu výhybny musí být přehledná přehledný celý úsek k následující výhybně

 • v místech s častým výskytem mlh (snížená viditelnost) může příslušný správní orgán požadovat kratší vzdálenost i na rovných úsecích


 

OBRATIŠTĚ

 

Zřizují se:

 • na konci slepých komunikací, jejichž délka přesahuje 100 m (nepřijatelné delší couvání)

 • po stranách průběžných komunikací při místní potřebě obracení vozidel (pro otáčení autobusů, vozidel zimní údržby)

Vztah obratiště a parkoviště:

 • na plochách obratišť se nesmí zřizovat parkovací a odstavná stání.

 • dopravním značením se zajistí zákaz parkování a odstavování vozidel.

 • není možno počítat s tím, že vozidla budou využívat k otáčení volná parkovací stání v ulici (nemusejí být vždy volná).

Tvary obratišť - obratiště může být zřízeno podle svého tvaru jako:

 • a) okružní

 • b) úvraťové

 • c) kombinované

 

Příklad obratiště (Náměstí republiky, Ostrava)

 

ad a) Okružní obratiště:

 • má mít nejmenší vnější průměr:

 • pro osobní automobily 12 m

 • pro nákladní automobily, autobusy a trolejbusy 25 m
   

ad b) Úvraťové obratiště:

 • zřizuje se pro osobní automobily ve tvaru T, L nebo Y

 • pro nákladní automobily jen výjimečně (hasiči, odvoz odpadu)

 • pro autobusy a trolejbusy se úvraťové obratiště nezřizuje
   

ad c) Kombinované obratiště:

 • Je tvořeno zpevněnou plochou různého tvaru, která umožňuje malým vozidlům otáčení stejné jako na okružním obratišti, ale velká vozidla musí při obracení couvat a najíždět obdobně jako na úvraťovém obratišti.