Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod.


Projekt výzkumu a vývoje č. CG911-008-910

 


Základní údaje:


- poskytovatel účelové podpory:

Ministerstvo dopravy, Česká republika

- příjemce účelové podpory:

VŠB-TU Ostrava

- odpovědný řešitel: Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
- doba řešení:  1.1.2009 - 31.12.2010

     


Definice účelu projektu:


Účelem projektu je prozkoumat, specifikovat a popsat vzájemný vztah mezi geometrickým uspořádáním návrhových prvků okružní křižovatky a bezpečností dopravního provozu na okružní křižovatce s cílem vytvořit účinný nástroj umožňující predikci vzniku dopravních nehod na nově budovaných či rekonstruovaných okružních křižovatkách. Tento nástroj bude sloužit k navrhování bezpečně uspořádaných okružních křižovatek minimalizujících možnost vzniku konfliktních dopravních situací, ke snížení počtu dopravních nehod a ke zmírnění jejich následků, a ve výsledku k vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj dopravy.

 


Očekávané přínosy projektu:


Očekávaným přínosem projektu bude vytvoření postupu umožňujícího predikci vzniku dopravních nehod na okružních křižovatkách a v jejich bezprostředním okolí v závislosti na použitém geometrickém uspořádání návrhových prvků. To bude sloužit jako nástroj pro projektování okružních křižovatek. Vytvořený postup může sloužit jako pomůcka při zpracování bezpečnostních auditů pozemních komunikací.

Výstupem projektu bude návrh na doplnění TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích a návazně na to ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích o pasáž týkající se zajištění bezpečnosti provozu na všech typech okružních křižovatek.

Předkladatelé projektu se dlouhodobě zabývají problematikou bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména pak na okružních křižovatkách. Motivací pro řešení projektu je dosažení vyššího efektu v zajištění bezpečnosti průjezdu okružními křižovatkami různých typů při současném zajištění plynulosti provozu a maximální kapacity těchto okružních křižovatek. Tato problematika nebyla dosud řešena ani v ČSN 73 6102 ani v TP 135.

 


Cíl projektu:


Cílem projektu je definovat parametry geometrických prvků pro bezpečný provoz na okružních křižovatkách všech typů při zajištění jejich dostatečné kapacity a plynulosti dopravy a vytvořit postup umožňující predikci vzniku dopravních nehod na OK.


Roční zprávy:


Rok 2009: