Inovace předmětu Projektování silnic a dálnic

 

Projekt FRVŠ č. 572/2011/F1/a

 

Řešitel: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

 

Cíle řešení

 

Projekt byl zaměřen na inovaci stávajícího předmětu Projektování silnic a dálnic, který je zařazen do výuky v zimním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Dopravní stavby. Projekt si kladl za cíl zdokonalit výuku stávajícího předmětu Projektování silnic a dálnic zařazením nového softwaru do vlastní výuky. V rámci řešení projektu byl do výuky zařazen počítačový program s názvem TORUS, který umožňuje zrychlení návrhu okružních křižovatek díky široké škále intuitivních funkcí. Aplikace TORUS umožňuje dále prověřit návrh geometrických parametrů okružní křižovatky pomocí kontroly nejrychlejších tras průjezdu vozidel v rámci analýzy kapacity a bezpečnosti.

 

Aplikace TORUS je vyspělý CAD software pracující v prostředí AutoCAD nebo MicroStation. Ke konstrukci geometrie a k ověření návrhu okružní křižovatky přitom využívá knihovny vozidel a vlečné křivky generované aplikací AutoTURN, která byla již dříve pořízena v rámci řešení projektu FRVŠ č. 27/2008 Inovace předmětu Městské komunikace a křižovatky.

 

Software AutoTURN již studenti bakalářského stupně standardně používají ve cvičení předmětu Městské komunikace a křižovatky k řešení zadaných úkolů a používají jej i v dalších odborných předmětech bakalářského i navazujícího studijního oboru Dopravní stavby a rovněž při řešení bakalářských a diplomových prací.

 

Postup řešení a zdůvodnění změn oproti projektu

 

V rámci řešení projektu byla v dubnu 2011 pořízena univerzitní plovoucí licence programu TORUS pro počítačovou učebnu (25 počítačů) zakoupená od firmy VARS BRNO a.s., která je výhradním dodavatelem tohoto softwaru pro ČR a která byla jako dodavatel uvedena v přijaté přihlášce projektu. Následně byl software fakultními administrátory nainstalován a zprovozněn jako nástavba již existujících a v současnosti používaných programů AutoCAD nebo Microstation a programu AutoTurn. Instalace plovoucí licence byla provedena na počítačových učebnách využívaných k výuce Katedrou dopravního stavitelství a také na učitelských počítačích pracovníků realizujících výuku předmětu Projektování silnic a dálnic a na počítačích v pracovně interních doktorandů. Zájemci z řad pedagogů a doktorandů se seznámili s použitím softwaru. Konkrétní uživatelské dotazy byly řešeny při osobní konzultaci řešitele projektu přímo v sídle dodavatelské firmy v Brně. V rámci řešení projektu byl dvěma interními doktorandy vypracován zjednodušený návod pro využití softwaru studenty ve cvičení. Návod byl vytvořen s pomocí překladu z originálního manuálu v angličtině a je pro výuku k dispozici v elektronické i v tištěné podobě (ukázku tohoto návodu naleznete ZDE).

 

Po základním zacvičení pedagogů bylo v listopadu 2011 realizováno odborné celodenní uživatelské školení softwaru TORUS pracovníkem firmy VARS BRNO. Školení se zúčastnili čtyři pedagogové a doktorand z Katedry dopravního stavitelství a čtyři zájemci z řad studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Dopravní stavby. Na školení byly probrány podrobné detaily ovládání programu a byly zodpovězeny uživatelské dotazy. Software byl již v zimním semestru akademického roku 2011/12 zaveden do výuky inovovaného předmětu Projektování silnic a dálnic.

 

Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu

 

Inovace předmětu Projektování silnic a dálnic byla realizována již v rámci zimního semestru akademického roku 2011/2012. Na cvičení předmětu Projektování silnic a dálnic studenti navazujícího magisterského studia oboru Dopravní stavby ověřovali návrh stavebního řešení okružní křižovatky, vytvořený původně v AutoCADu podle zásad ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Výkresy situace okružní křižovatky vytvořené v software TORUS odevzdávali jako součást zpracovávaných programů k zápočtu z předmětu Projektování silnic a dálnic.

 

Instalovaný software byl již v rámci zimního semestru akademického roku 2011/2012 využit jedním studentem 4. ročníku bakalářského studia oboru Dopravní stavby k řešení části jeho bakalářské práce a jedním studentem navazujícího magisterského studia oboru Dopravní stavby k řešení části jeho diplomové práce.