Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek

 

Projekt FRVŠ č. 2206/2011/F1/d

 

Řešitel: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Václav Škvain

 

Cíle řešení

 

Projekt Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních materiálů, které budou určeny studentům prezenčního i kombinovaného studia především dopravních oborů na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava. Snahou je zavést názornější a kvalitativně vyšší formu výuky uvedeného předmětu zavedením multimediálních studijních materiálů, kterou využijí nejen studenti prezenčního studia, ale především studenti kombinovaného studia při samostudiu.

 

Cíle projektu dle přihlášky byly následující:

Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu

 

Byly vytvořeny multimediální studijní materiály pro podporu výuky odborných předmětů z oblasti městských komunikací a křižovatek. Kompletní učební pomůcka je zájemcům z řad studentů prezenčního a kombinovaného studia Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava, ale i studentům jiných fakult či, resp. i dalším zájemcům přístupná na internetových stránkách http://kds.vsb.cz/mkk.

 

Základem této učební pomůcky jsou dvě části „Učební texty“ a „Návody do cvičení“. Obě části jsou ve formátu HTML s využitím výhod tohoto formátu a tj. především možnosti hypertextových odkazů. Texty jsou doplněny řadou obrázků, animací atp. Rozsah víceméně odpovídá rozsahu látky vyučované v předmětu Městské komunikace a křižovatky vyučovaného v oboru Dopravní stavby na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava. Je však rozšířen o další látky tak, aby tato byla pomůcka našla širší uplatnění i v dalších předmětech tohoto i jiných oborů (a také na jiných fakultách nebo školách).

 

Výše uvedené základní části jsou doplněny dalšími částmi:

Některé výše uvedené studijní materiály již byly ve výuce použity a kladná odezva ze strany studentů je důkazem o potřebnosti této pomůcky. Dostupnost výsledků tohoto projektu je zaručena zpřístupněním na internetových stránkách řešitelského pracoviště po neomezenou dobu po ukončení řešení projektu a to prakticky s nulovými náklady, jelikož správa stránek, aktualizace a doplňování studijních materiálů bude součástí průběžné přípravy materiálů pro výuku v rámci pracovní činnosti řešitelského kolektivu.